Samsung d?ng s?n xu?t máy vi tính t?i Trung Qu?c

三星停止在中國生產電腦

Samsung v?a cho bi?t s? d?ng nhà máy s?n xu?t máy vi tính cu?i cùng ? Trung Qu?c t?i thành ph? T? Chau.

三星表示即將關閉位于中國蘇州的最后一家電腦生產工廠。

Samsung phát ?i th?ng báo này h?m 1/8. ?ay là ??ng thái d?ch chuy?n s?n xu?t m?i nh?t c?a ??i gia c?ng ngh? Hàn Qu?c kh?i n?n kinh t? l?n th? nhì th? gi?i.

三星在8月1日發布了公告。這是韓國科技巨頭三星將生產轉移出世界第二大經濟體的最新動態。"Trung Qu?c v?n là m?t th? tr??ng quan tr?ng v?i Samsung. Chúng t?i s? ti?p t?c cung c?p các s?n ph?m, d?ch v? cao c?p cho ng??i tiêu dùng Trung Qu?c.

三星發言人表示,“對三星來說,中國仍然是一個很重要的市場。我們將會繼續為中國消費者提供各項產品和高級服務”。

N?m ngoái, Samsung ?? ?óng nhà máy s?n xu?t smartphone ? Trung Qu?c. ??i gia c?ng ngh? Hàn Qu?c v?n còn hai nhà máy ch?t bán d?n t?i T? Chau và Tay An

去年,三星關閉了在中國的智能手機生產工廠。韓國這家工業巨頭仍然還有兩家半導體工廠在中國,一家在蘇州,一家在西安。